Roku Kyu - 6th Kyu Syllabus

 Roku (6th) Kyu

Keri

Suri Komi Mae Geri Sliding step front kick
Suri Komi Mawashi Geri Sliding step round kick
Fumikomi Geri Stamping/Crushing kick


Uchi

Mawashi Shuto Uchi Round knife hand strike
Choku Shuto Uchi Direct in front knife hand strike
Sokotsu Shuto Uchi Downward knife hand to clavicle
Shuto Gamen Uchi Downward knife hand to face
Soto/Yoko Shuto Uchi Strike from inside to out/side
Mawashi Haito Uchi Round ridge hand strike

 

Uke

Gedan Shuto Barai Uke
Low section knife hand sweeping block
Soto Shuto Uke
Inner to outer knife hand block
Uchi Shuto Uke
Outer to inner knife hand block
Jodan Shuto Uke
High section knife hand block


Tachi

Kiba Dachi
Horse stance
Uchi Hachi Dachi
Inward eight stance

Kata

Introduction to Sanchin Kata