Yon Kyu - 4th Kyu Syllabus

 Yon (4th) Kyu

Keri

Ushiro Geri Back kick
Ura Mawashi Geri Reverse round (hook) kick
Mawashi Hiza Geri Round knee kick


Uchi

Mawashi Hijiate Uchi Round elbow strike
Choku Hijiate Uchi Direct elbow strike
 Age Hijiate Uchi Rising elbow strike
 Oroshi Hijiate Uchi Descending elbow strike

 

Uke

Uchi Ude Uke
Inward forearm block
Morote Soto Uke
Twin outward block


Tachi

Heisoku Dachi
Feet together stance

Kata

Pinan (sono) Ni