NANA KYU

 • Toma No Kon

 Demonstrate basic stances and correct basic handling of the Bo (no hand changes) 

ROKU KYU

 • Toma No Tonfa

 Demonstrate correct basic handling and movement of the Tonfa. Basic tonfa sparring. 

GO KYU

 • Toma No Sai

 Demonstrate correct basic handling and movement of the Sai. Striking and throwing 

YON KYU

 • Toma No Kama

 Demonstrate correct basic handling and movement of the Kama, including safety. Stances to include neko ashi dachi. 

SAN KYU

 • Tokumine No Kon

Demonstrate correct advanced handling and movement of the Bo, including hand changes. Bo sparring and pair work. 

NI KYU

 • Maezato no Nunchaku

Demonstrate correct basic handling and movement of the single Nunchaku

IK KYU

 • Yaka no Sai

Demonstrate correct advanced handling and movement of the Sai.

SHODAN

 • Toma no Kon
 • Tokumine no Kon
 • Toma no Sai
 • Yaka no Sai
 • Toma no Tonfa
 • Toma no Kama
 • Maezato no Nunchaku

A thorough demonstration of proficiency in all of the weapons kata. Weapon on weapon sparring

NIDAN

 • Tui Sashi Ume no Kon
 • Shishi no Kon
 • Sakagami no Nunchaku Ichi

SANDAN

 • Ufuchiku no Sai
 • Kina no Tonfa
 • Nakamoto no Sai
 • Tsuken Akacho no Eiku Bo

YONDAN

 • Kuniba no Kama
 • Kina no Sai
 • Nakamoto no Tonfa
 • Tokashki no Sai
 • Shushi no Kon

GODAN

 • Nakamoto no Kon Ichi
 • Nakamoto no Kon Ni
 • Kuniba no Nunchaku
 • Hama Hida no Tonfa
 • Nunchaku Sogou

ROKUDAN

 • Chatan Yara no Sai
 • Tsuken Akacho no Nunte Bo
 • Odo no Kama
 • Odo no Tekko Ichi
 • Sunakuchi Unter

SHICHIDAN

 • Odo no Tekko Ni
 • Anaku Techu
 • Sakagami no Nunchaku Ni
 • Choun no Kon
 • Shinbaru no Sai

HACHIDAN

 • Kanigawa no Rochin Tinbe